"Litovchenko. Internet marketing"

Литовченко І.Л.,Пилипчук В.П.Інтернет-маркетинг.Навчальний посібник.-К.:Центр учбової літератури,2008.-184с.

Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності "Маркетинг". В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетин- гу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, форму­вання Товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті. Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування wеb-сайту підприєм­ства. Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу, досвід впровад­ження ефективних бізнес-моделей. Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.