Фінанси

Види підприємств, які діють в Україні та їх загальні характерні ознаки

Мошек. Менеджмент підприємства

Розвиток ринкової економіки України сприяє появі різнома­нітних форм сучасних підприємств, які функціонують у розвинених країнах.
Для практики господарювання в ринкових умовах, кваліфікова­ного управління підприємствами, виключно важливим є поділ підпри­ємств за певними характерними ознаками (критеріями).
Підприємства, які можуть створюватися і функціонувати в Україні згідно із Законом "Про підприємства" поділяють за такими характерними ознаками (критеріями) (рис. 2).


Рис. 2. Характерні ознаки (критерії), за якими поділяються підприємства
Залежно від організаційно-правової форми господарювання підприємства поділяються на:
1.1. Індивідуальні (одноосібне господарювання).
Індивідуальні підприємства являють собою господарюючі суб'єкти з правами юридичної особи, що створені за рахунок капіталу тільки одного підприємця (або членів однієї сім'ї).
Такі підприємства згідно з діючим законодавством можуть бути створені за такими організаційно-правовими формами (рис. 3).
Індивідуальні підприємства є найбільш простою формою і ефективною організаційно правовою формою організації малого бізнесу, відносно інших (колективних, спільних, акціонерних та ін.). Не дивлячись на те, що це одна з найбільш простих і розповсюджених форм організації бізнесу одноосібне господарювання має певні переваги і недоліки.
До переваг одноосібного господарювання відносяться (рис. 4).


Рис. 4. Основні переваги індивідуальних підприємств
До недоліків одноосібного господарювання можна віднести:
1) Одноосібний власник підприємства є суб'єктом необмеженої відповідальності. Він, у разі невдалого господарювання, може швидко втратити не лише активи свого підприємства, але і все своє майно, оскільки, як правило, активи і особисте майно виступають гарантією для отримання кредитів;
2) низький рівень конкурентоспроможності;
3) високий рівень залежності економічних і фінансових результатів діяльності від різких коливань кон'юнктури окремих товарних ринків; 4) невизначеність строків діяльності і взагалі життєвого циклу: одноосібне господарювання існує лише до тих пір, поки дієздатним є сам підприємець. В разі його, наприклад, серйозного зах­ворювання, смерті, банкрутства підприємство юридично припиняє свою діяльність. У зв'язку з такою невизначеністю часу існування банки не бажають надавати кредити, а інші бізнесмени не укладають довгострокові господарські договори з індивідуальним підприєм­ством; 5) обмеженість всіх видів ресурсів для розвитку різних видів діяльності, створення належних умов для праці, відпочинку, підготовки персоналу, підвищення його кваліфікації тощо; 6) великі фізичні і психологічні навантаження на підприємця у зв'язку із необхідністю особисто виконувати усі функції управління підпри­ємством.
З розвитком ринкової економіки в Україні та державної підтримки малого бізнесу, індивідуальні підприємства займуть належне їм місце в задоволенні потреб споживачів у товарах і послугах.
1.2. Колективні підприємства.
Колективні підприємства являють собою господарюючі суб'єкти з правами юридичної особи, ґрунтуються на власності трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації.
Право колективної власності може виникати на таких підставах: 1) добровільного об'єднання майна громадян та юридич­них осіб для створення акціонерних товариств, кооперативів, інших господарських товариств та об'єднань; 2) передавання державних підприємств в оренду; 3)перетворення державних підприємств на акціонерні та інші товариства; 4) державних субсидій; 5) пожерт­вувань організацій та громадян.
У колективну власність можуть бути передані землі колек­тивних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств тощо.
1.3. Державні підприємства.
Державні підприємства - це господарюючі суб'єкти з правами юридичної особи, які засновані на загальнодержавній власності.
Об'єктами загальнодержавної власності є майно державних підприємств, а суб'єктом - держава в особі Верховної Ради України.
До загальнодержавної власності відноситься майно органів вла­ди й управління: 1) оборонні об'єкти; 2) енергетична система; 3) система транспорту загального користування; 4) система зв'язку та її функції, що мають загальнодержавне значення; 5) кошти респуб­ліканського бюджету; 6) республіканські банки; 7) окремі види під­приємств і народногосподарських комплексів; 8) страхові, резервні та інші фонди; 9) культурні та історичні цінності; 10) вищі й середні навчальні заклади; 11) та інше майно, що становить матеріальну осно­ву суверенітету України й забезпечує її економічний та соціальний розвиток.
1.4. Державні комунальні підприємства.
Державне комунальне - це таке підприємство, яке засноване на комунальній власності адміністративно-територіальних одиниць в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських рад народних депутатів.
До комунальної державної власності відносяться: 1) власність органів влади й управління; 2) кошти місцевого бюджету; 3) житловий фонд комунальних господарств.

Ви бачите тільки 25% питання.

Текст смс:
kkdtk3
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk3 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.