Pepa. Management of financial sanitation of enterprises

Т.В.Пепа,В.О.Федорова,А.Б.Кондрашихін,О.В.Андрєєва. Управління фінансовою санацією підприємств:Навчюпос.-К.:Центр учбовоъ лытератури,2008.-440с.

Розглянуто питання та особливості фінансових механізмів управління санацією під­приємства в сучасному господарському комплексі України. В межах програми вищого на­вчального закладу та підготовки магістрів зі спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінан­си» надано характеристику основних суб'єктів управління, їх властивостей та поведінки у відносинах фінансової санації, приклади застосування управлінського впливу, технологій управління в умовах ринку. Висвітлено деякі функціональні, регіональні, нормативні ас­пекти фінансової санації станом на січень 2008 року. Запропоновано практичні рекоменда­ції і схемні вирішення різних сценаріїв щодо розвитку фінансової санації.

Навчальний посібник адресований студентам спеціальностей «Облік і аудит» та «Фінанси», аспірантам і здобувачам наукового ступеню, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям-практикам сучасних господарських комплексів і підприємств, працівникам державних органів.